Företaget

Den sjukgymnastiska vården för barn och ungdomar, som inte tillhör en offentlig vårdinrättning, är inte tillfredställande. Därför bedriver Barnsjukgymnasten en kompletterande verksamhet till den offentliga vården.

Det fattas en länk mellan sjukvård och friskvård, både med tanke på sjukvårdens organisation och barns- och ungdomars behov. En länk, som inte bör finnas, med tanke på allas rätt till lika sjukvård samt barnkonventionen. Barn och ungdomar som tillhör en offentlig vårdinrättning, får oftast god vård. I vissa fall är den dock inte tillräcklig.

De barn som däremot inte tillhör den offentliga vården, får inte alltid lika god vård och omvårdnad. Barn och ungdomar, med behov av sjukgymnast med barn- och ungdomskompetens, har idag ingen att vända sig till utanför sjukvården. Denna kompetens kan vara bristfällig på vårdcentraler och ett privat alternativ har saknats, fram tills nu.

Framför allt är det föräldrar till yngre barn och ungdomar, som visar sin oro och förtvivlan över, att de inte vet vart de ska vända sig för att få rätt sjukgymnastisk behandling.

Flertalet  har varit i kontakt med primärvården eller annan etablerad privat sjukgymnast, men patienten har inte blivit bemötta utifrån barns och ungas perspektiv.

Barnsjukgymnasten, Camilla von Lörinszky, leg sjukgymnast, riktar sig till alla barn och ungdomar, men även till alla med behov av sjukgymnastiska insatser, som övriga vårdinstanser inte ger till barn och ungdomar.

Det är mycket lätt att hitta en barnläkare idag och nu finns även Barnsjukgymnasten som alternativ. Barn och ungdomar kan nu få sjukgymnastisk bedömning och behandling i ett tidigare skede. Detta kan minska vårdsökandet och lidandet för den enskilde och dess familj.

För kännedom behandlar Barnsjukgymnasten även vuxna!

För kännedom behandlar Barnsjukgymnasten även vuxna.

Barnsjukgymnasten har bland annat erfarenhet av:

 • Hjärnskador
 • Neurologiska sjukdomar och tillstånd
 • Skador och sjukdomar i rörelse och stödjeorganen
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Sjukdomar i andningsorganen
 • Ärftliga sjukdomar
 • Övervikt
 • Smärta
 • Psykosomatiska sjukdomar

Läs mer under fliken behandling.

Kliniken erbjuder:

 • Sjukgymnastisk kompetens med barn och ungdomar som specialitet.
 • Teoretisk och praktisk erfarenhet av barn och ungdomar, samt den helhetssyn som krävs för att bedöma och behandla barn och ungdomar med skador, sjukdomar och/eller förvärvad skada efter födelsen.
 • Bemötande utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.
 • Motoriska bedömningar, utarbetade specifika bedömningsinstrument för barn och ungdomar, samt sjukgymnastiska behandlingar inriktad för barn och ungdomar.
 • Sjukgymnastik med KBT, kognitiv beteendeterapi som inriktning. Både för barn och vuxna.
 • Konsultativa tjänster till försäkringsbolag, försäkringskassa, assistansbolag, skol- och barnhälsovård samt komplettering till befintlig vård. 
 • Att täcka upp behovet av sjukgymnastiska insatser som befintlig vård inte kan ge.
 • Tillgänglighet för familjer vars barn eller ungdom har behov av barn- och/eller ungdomssjukgymnast.
 • Friskvårdsinriktat synsätt.
 • Kvällsöppettider vid behov.
 • Hembesök efter avtal.
 • Behandling av vuxna med behov av all ovanstående kompetens
 • Ledmobilsering med droppjustering
 • Mjukdelsmobilisering
 • Medicinsk träning i grupp eller individuellt