Behandling

Vid varje första besök utförs en grundlig motorisk bedömning utifrån normal utvecklingsnivå och symtom. Därefter påbörjas behandling.

Behandling av bland annat

Torticollis

Torticollis (sned nacke) har behov av snabb bedömning och behandling, för att ge gott resultat. Barnet är i behov av behandling och familjen råd och stöd om hur de ska utföra behandlingen hemma, som ska ske dagligen.


Platt bakhuvud

Spädbarn som ligger mycket på rygg kan få ett platt bakhuvud. Med rätt råd och regim kan detta oftast åtgärdas.


Motorisk färdighet

Motoriken kan stimuleras för att uppnå normal utvecklingsnivå, om inget annat föreligger. Diagnos eller annan förklaring kan ibland förklara varför barnet är motoriskt utvecklingsförsenat. Sjukgymnastisk behandling, för att stimulera motoriken, kan ha god effekt. Barn kan vara motoriskt försenade i småbarnsåren utan anledning.


Rehabilitering av skador i
rörelse- och stödjeorganen

Rehabilitering efter skelettskada och avgipsning kan förhindra att barnet lär in ett felaktigt rörelsemönster.


Idrottsskador

Med en sjukgymnast, med erfarenhet och kompetens utifrån barns och ungas perspektiv, kan rehabiliteringen underlättas.


Neurologisk rehabilitering

Rehabilitering av skador och sjukdomar i centrala och perifera nervsystemet. Tex vid traumatisk hjärnskada eller stroke.


Astma

Att ha astma kan vara oerhört arbetsamt. Kanske är man inte lika aktiv i det vardagliga livet, som sina vänner. Att se över barnets vardag med inhalation och inhalationsteknik, kan underlätta för många astmatiker. Många astmatiker anser att fysisk aktivitet inte är något för dem. Med stöd och sjukgymnastisk behandling kan man ägna sig åt mycket fysiskt ansträngande sporter.


Ansträngningsprovokation

Är en bedömning för att utreda vilket andningshinder som föreligger. Utförs som konsulttjänst från ordinerad läkare.


Rehabilitering av hjärt-
och lungsjukdomar

Att få råd och stöd i sin underhållsbehandling, kan göra att man får en ökad livskvalitet. Andningsgymnastik ökar allmäntillståndet och förhindrar progrediering snabbare än önskvärt.


Kontrakturprofylax

Barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada och/eller skador sedan födelsen, kan uppleva välmående med kontrakturprofylaxbehandling. Kontrakturprofylax och andningsgymnastik är en god kombination för att nå avspänning i en spastisk kropp.


Stress

Stressymtom som huvudvärk, spänningsvärk, magont eller diffust smärttillstånd ökar bland barn och unga. Sjukgymnastisk behandling såsom avspänning, avslappning och kroppskännedomsövningar har god effekt. Idag är medicinering, tyvärr, en enkel utväg och en vanlig behandling inom vården.


Huvudvärk

Stram nack- och skuldermusklatur kan orsaka huvudvärk. Med specifik sjukgymnastisk behandling kan värken lindras.


Smärta

Smärta kan bero på olika saker. Det viktigaste är att det sker en grundlig utredning om varför barnet har ont. I vissa fall finns det inget somatiskt som kan förklara varför man har ont. Då behandlas smärtan i sig. T ex. huvudvärk. Dessa barn kan tvivla på sig själv och sin omgivning. Av den anledningen är det oerhört viktigt med en personlig och tillitsfull kontakt.


Övervikt

Överviktiga barn och ungdomar behandlas med att öka den fysiska kapaciteten. Enskild fysisk behandling och gruppbehandling är att rekommendera. Då självkänslan ökat kan patienten börja motionera i anpassad fritidsaktivitet.


Intensivträningsperioder

Behandling intensivt, under en viss period, har goda motoriska effekter. Intensivträningsperioden planeras tillsammans utifrån diagnos och mål. Även vuxna, som behandlas av intensivträningsperioder, har god effekt utifrån diagnos och symtom.